سؤالات فصل 1(مخلوط و جداسازی مواد) کلاس هشتم

همکاران گرامی توجه کنند این سؤالات به منظور آموزش و ارزشیابی طراحی شده است قرار نیست دانش آموزان در شرایط یک جلسه امتحانی قرار گیرند می توان از این سوالات به عنوان تکلیف یادگیری استفاده کرد یا پس از پایان فصل، معلم فرصت مناسب را در کلاس در اختیار دانش آموزان قرار دهد دانش آموزان به کمک آموخته ها و تجارب یادگیری حتی با استفاده از یادداشت ها و کتاب خواه بصورت گروهی یا انفرادی به سؤالات پاسخ دهند. طرح سؤالات به گونه ای است که بیشتر سطوح یادگیری دانش آموزان  را شامل می شود و برخی سوالات به شکل تکراری و شبیه هم هستند  که به صورت های کامل کردنی، صحیح - غلط، چند گزینه ای و یا تشریحی مطرح شده است تکرار سوالات به این دلیل است تا دانش آموزان با با تمرین بیشتر در یادگیری درگیر شوند و بصورت عمیق، پایدار و معنی دار مطالب را بیاموزند. همکاران یا دانش آموزان عزیز  اگر اشکالی در طرح سوالات ببینند در بخش نظرات بلاگ یادداشت نمایند

نمونه سوالات فصل اول در ادامه مطلب درج شده است


 

به نام خدا                                                                                       طراح: علی یوسفی/ بیله سوار

سوالات فصل 1 (مخلوط و جداسازی مواد)علوم تجربی کلاس هشتم

 

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 

1

به چیزهایی مانند خاک که آمیخته ای از چند ماده اند ............................ نامیده می شود.

 

2

در یک مخلوط، اجزای تشکیل دهنده آن خواص اولیه  خود را ......................... می‌کنند. 

 

3

در یک مخلوط خواص مواد قبل از آمیخته شدن با یکدیگر و بعد از آن ........................ نمی کند. 

 

4

به مخلوطی که اجزای  آن به طور یکنواخت در همه جا پخش نشده‌اند و به آسانی قابل تشخیص هستند مخلوط ................ می‌گویند. 

 

5

در مخلوط .......................... اجزا به طور یکنواخت در همه جا پخش شده است و اجزا قابل تشخیص نیستند. 

 

6

آجیل یک نوع مخلوط ................................ است. 

 

7

به مخلوطهای همگن ...................................... هم می‌گویند. 

 

8

هوا یک نوع مخلوط .................................. است. 

 

9

به موادی که از یک نوع ماده ساخته شده است ماده‌ .......................... می‌گویند. 

 

10

به مخلوط دو یا چند فلز ..................................... گفته می‌شود. 

 

11

در یک محلول ماده‌......................... می‌تواند جامد، مایع و یا گاز باشد. 

 

12

ماده ای که  معمولاًجز بیشتری از محلول رل تشکیل می دهد .................. می گویند. 

 

13

به ماده‌ای که در حلال حل می‌شود ماده‌.................................. می‌گویند. 

 

14

نوشابه‌ی گازدار یک نوع محلول ............................................. در مایع است. 

 

15

حل شدن نمک در آب یک نوع محلول .................................... در مایع است. 

 

16

موادی که پی اچ آنها کمتر از هفت است خاصیت ................................دارد.

 

17

به هنگام حل کردن شکر در آب، هر چه آب گرم‌تر باشد مقدار ............................... شکر در آن حل می‌شود. 

 

18

موزائیک یک نوع مخلوط ......................................... است. 

 

19

موادی که از دو یا چند ماده تشکیل شده باشد ............................. گویند. 

 

20

موادی که پی اچ آنها بیشتر از هفت است خاصیت ................................دارد.

 

21

برای جداسازی مواد زائد خون از دستگاه ......................................... استفاده می شود.

 

22

برای جداسازی چربی از شیر از دستگاه ............................................. استفاده می شود.

 

23

برای جداسازی مخلوط آب و نفت از قیف ............................. استفاده می‌شود

 

24

کاغذ پی اچ در محلول اسیدی به رنگ ................................... در می آید.

 

25

کاغذ پی اچ در محلول بازی به رنگ ...................................... در می آید.

 

جملات صحیح و غلط را مشخص کنید.

26

هوا یک نوع مخلوط ناهمگن است.

 

27

در مخلوط‌های ناهمگن اجزا به طور یکنواخت در همه جا پخش شده است. 

 

28

به مخلوط‌های ناهمگن، محلول هم می‌گویند. 

 

29

در مخلوط‌های همگن به آسانی نمی‌توان اجزا را از هم تشخیص داد. 

 

30

نوشابه‌ی گازدار یک مخلوط همگن است. 

 

31

چای شیرین یک نوع مخلوط ناهمگن است. 

 

32

موادی که پی اچ آنها کمتر از هفت است خاصیت اسیدی دارد.

 

33

مواد را به دو گروه بزرگ، مخلوط و ماده‌ی خالص تقسیم می‌کنند. 

 

34

محلول از دو جزء حلال و حل شونده تشکیل شده است. 

 

35

ماده‌ی حل شونده می‌تواند جامد، مایع یا گاز باشد. 

 

36

محلول الکل در آب یک نوع محلول مایع در مایع است. 

 

37

آب و نمک یک نوع محلول جامد در مایع است. 

 

38

نوشابه‌ی گازدار یک نوع محلول گاز در مایع است. 

 

39

هر چه دمای حلال بیشتر باشد، ماده حل شونده‌ی زیادی را در خود حل می‌کند. 

 

40

ماهی‌ها در آب گرم بیشتر از آب سرد اکسیژن بدست می‌آورند. 

 

41

در اثر مخلوط شدن دو یا چند ماده تغییری در خواص آنها بوجود نمی‌آید. 

 

42

شیر یک مخلوط همگن است. 

 

43

بازها مزه گس دارند. 

 

44

اسیدها مزه ترش دارند. 

 

45

دوغ و شربت معده یک مخلوط سوسپانسیون است.

 

گزینة صحیح را با علامت × مشخص کنید.

46

کدام مادة زیر یک مخلوط ناهمگن است؟ الف)  هوای پاک          ب) نمک          ج) خاک              د) آب 

 

47

کدامیک از مخلوط‌های زیر همگن است؟  الف) آب نمک    ب) شربت آنتی بیوتیک      ج) شربت معده       د) دوغ  

 

48

مخلوط آب و آهک را با وسیله ای می‌توان از هم جدا کرد؟

 الف) کاغذ صافی                ب) قیف جدا کننده              ج) دستگاه تقطیر                د) دستگاه سانتریفوژ

 

49

مقدار حل شدن کدام ماده در آب با افزایش دما کاهش می یابد؟

الف) نمک                   ب) شکر                           د) اکسیژن                      د) قند  

 

50

حالت فیزیکی کدام یک از محلول های زیر جامد است؟

الف)آب نمک         ب)هوای پاک                    ج)نوشابه              د)آلیاژ

 

51

برای جداسازی کدام مخلوط از قیف جداکننده استفاده می‌شود؟

الف)آب و نفت        ب) آب و نمک                      د) چربی و شیر                     د)ماسه و نمک

 

52

کدام ماده زیر نمک خوراکی است؟

الف) پتاسیم نیترات        ب) سدیم کلرید               ج) کلسیم کلرید                 د) کلسیم نیترات 

 

53

آلیاژها چه نوع محلولی هستند؟ الف) جامد در مایع    ب) مایع در مایع          ج) گاز در مایع         د)جامد در جامد

 

54

کدام مخلوط سوسپانسیون است؟  الف) چای شیرین          ب) نوشابه گازدار           ج) دوغ          د) هوای پاک

 

55

نام دیگر مخلوط‌های همگن چیست؟           الف) آلیاژ     ب) محلول         ج) سوسپانسیون             د) ناهمگن

 

56

کدام یک از مواد زیر خاصیت بازی دارد؟ الف) آب لیمو       ب) مایع ظرفشویی       ج)سرکه          د)آب پرتغال   

 

57

پی اچ مواد بین کدام محدوه اعداد قرار می گیرد؟  الف) 12-0      ب) 12 – 1         ج)14-0         د)14-1

 

58

کدام یک مخلوط همگن گاز در مایع می‌باشد؟

الف) آب گازدار           ب) نوشابه‌ گازدار      ج) اکسیژن محلول در آب            د) هر سه مورد صحیح می‌باشند  

 

59

برای جداسازی اجزای کدام مخلوط از صافی استفاده می‌شود؟

الف) مخلوط آب و الکل      ب) مخلوط آب و نشاسته       ج) مخلوط آب و نمک                  د) مخلوط نفت خام

 

60

در انجام آزمایشی در چهار بشر یا لیوان چهار مخلوط درست کرده ایم  محتویات کدام بشر یا لیوان شفاف خواهد بود؟

الف)آب و خاک          ب)شربت خاک شیر              ج)آب و نمک(آب نمک)                 د)آب و ماست(دوغ)  

 

به سوالات زیر پاسخ تشریحی کوتاه دهید.

 

برای هر یک از موارد زیر یک مثال بزنید.

61- محلول مایع در مایع مانند .....................                         62- محلول گاز در مایع مانند ...............................

63- مخلوط ناهمگن مانند ..........................                            64–مخلوط سوسپانسیون مانند .............................

 

 

65- برای تهیه ضدیخ، 1 لیتر الکل مخصوص را در 3 لیتر آب حل کرده‌ایم، حال بگویید در این محلول حل شونده کدام مایع است؟

66- چرا؟(در یک جمله بنویسید)

 

 

خالص و یا ناخالص بودن مواد زیر را مشخص کنید.

67-نمک (                 )       68- آب مقطر (               )    69- آجیل (                 )     70- شربت آب لیمو(                  )

 

 

71- وقتی شکر را در آب می‌ریزیم، آیا ماده‌ی بدست آمده مخلوط همگن است یا ناهمگن؟

72- چرا؟ (حداکثر در دو جمله توضیح دهید)

 

 

در جاهای خالی واحدهای اندازه گیری مناسب بنویسید.   (73) اگر آزمایش را در دمای 20 ............................. انجام دهید (74)  حدود 38 .......................... نمک (75) در 100 ............................ آب حل می شود

 

  
نویسنده : علی یوسفی ; ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱۳