سؤالات فصل 2 کتاب علوم پایه هفتم دوره اول متوسطه

برای مشاهده سؤالات به ادامه مطلب مراجعه کنید.


به نام خدا

سؤالات فصل 2 علوم تجربی پایه هفتم

1-اندازه گیری یک مرحله مهم برای ......................................... است.

 

2-جرم یک جسم را با یکای  .................. و یا گرم اندازه می گیرند. جرم اجسام را به وسیله ................. اندازه گیری می کنند.

 

3-وزن یک جسم را با یکای .......................... بیان می کنند. وزن یک جسم را توسط ........................... اندازه گیری می کنند.

 

4- جرم یک سیب 200  گرم است. وزن آن چند نیوتون است؟

 

5-برای اندازه گیری طول حیاط کدام یکا مناسب است؟

الف- میلی متر              ب-سانتی متر                   ج-متر                      د-کیلومتر

 

6-حجم یک جسم را بر حسب مترمکعب یا ................................... اندازه می گیرند.

 

7-برای اندازه گیری حجم مقدار کمی مایعات از ............................... استفاده می کنیم. این ظروف بر حسب ..................... یا میلی مترمکعب مدرج شده اند.

8-اینکه یک جسم در آب فرو برود یا روی آب شناور بماند به کمیتی به نام ............................ بستگی دارد.

 

9-جدول زیر چگالی تعدادی از مواد را بر حسب گرم بر حسب سانتی متر مکعب نشان می دهد.

ردیف

ماده

چگالی

1

آلومینیم

7/2

2

آب

1

3

یخ

9/0

الف- سبک ترین جسم کدام است؟

ب-سنگین ترین جسم کدام است؟

ج-پیش بینی کنید کدام جسم در آب فرو می رود؟

10- دقت اندازه گیری به دقت ......................... و دقت .............................. اندازه گیری بستگی دارد.

 

11-دانش آموزی برای اندازه گیری چگالی یک کلید، ابتدا توسط ترازو، جرم آن را اندازه گیری کرد(12 گرم)، سپس حجم آن را با استفاده از یک استوانه مدرج و مقداری آب اندازه گرفت(3 سانتی مترمکعب) چگالی کلید را حساب کنید.

 

12-ترازویی جرم یک عدد گوشی همراه را  120 / 0 کیلوگرم نشان می دهد. جرم این گوشی بر حسب گرم چقدر است؟

 

13- یکای اندازه گیری زمان ..................... است. اما در زندگی روزمره از یکاهای .....................، ..................، شبانه روز، سال استفاده می شود.

 

  
نویسنده : علی یوسفی ; ساعت ٢:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٦