طرح درس سالانه درس علوم پایه دوم راهنمایی

طرح درس سالانه درس علوم پایه دوم راهنمایی در ادامه مطلب بخوانید


به نام خدا -  طرح درس سالانه درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی برای سال تحصیلی 92-91

نام دبیر: علی یوسفی                                           

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوع و اهداف درس

مهر

اول

1

2

-

الف-ث

آشنایی با دانش آموزان ارزشیابی از آموخته های قبلی دانش آموزان .

فعالیت های علمی را چگونه انجام دهیم؟

دوم

1

2

5- 1

8- 6

تغییر و انواع آن، خواص فیزیکی و تغییر فیزیکی، خواص شیمیایی و تغییر شیمیایی

نشانه  های تغییر شیمیایی ، انجام آزمایش های  مربوط به آن

سوم

1

2

13-9

16-14

اجزای یک تغییر شیمیایی ، سوختن نوعی تغییر شیمیایی

انرژی و تغییرهای فیزیکی و شیمیایی، سرعت تغییرهای شیمیایی

چهارم

1

2

20-17

-

کاتالیزگرها ، جرم و تغییرهای شیمیایی

مرور فصل اول و انجام ارزشیابی کتبی

آبان

اول

1

2

26- 22

29-27

نور، رنگ، بینایی، دیدن، نور به خط راست منتشر می شود، تشکیل سایه، خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی

بازتاب نور، قانون بازتاب نور ؛ انجام آزمایش مربوط به آن

دوم

1

2

33-29

36-33

تصویر در آینه تخت، آینه های کروی، کانون آینه، انجام آزمایش های مربوط به آن

شکست نور، منشور، انجام آزمایش های مربوط به آن

سوم

1

2

38-36

-

عدسی ها و انجام آزمایش های مربوط

مرور فصل دوم و ارزشیابی کتبی

چهارم

1

2

41-39

46-42

 موج، دوره، فرکانس و انجام آزماش های مربوط

تولید موج ، مشخصات موج، انجام آزمایش های مربوط

آذر

اول

1

2

51-46

-

موج های صوتی ،فروصوت، فراصوت ، موج های الکترومغناطیسی

 مرور فصل و انجام ارزشیابی کتبی

دوم

1

2

54-52

55-54

گرما چیست، انرژی درونی، واحد اندازه گیری انرژی، دما

گرمای نهان  ، انجام آزمایش مربوط

سوم

1

2

59-56

63-59

انتقال گرما، رسانایی، همرفت با انجام آزمایش های مربوط

علت به وجود آمدن جریان همرفتی با انجام آزمایش، تابش با انجام آزمایش

چهارم

1

2

68-64

72-69

گرم سازی و سردسازی، گرم سازی، جلوگیری از اتلاف گرما، سردسازی

کار و گرما ، انجام آزمایش مربوط به ماشین بخار

دی

اول

1

2

-

-

مرور فصل و ارزشیابی از آن

امتحانات نوبت اول

دوم

1

2

-

-

امتحانات نوبت اول

سوم

1

2

-

-

امتحانات نوبت اول

چهارم

1

2

-

تصحیح اوراق امتحانی

 جمع بندی نمرات پایانی و مستمر نوبت اول

 

بهمن

اول

1

2

76-74

82-77

ساختار زمین، هسته، گوشته، پوسته

کانی ها، تشکیل کانی ها، شناسایی کانی ها، آزمایشگاه کانی شناسی

دوم

1

2

87-83

90-88

سنگ ها، سنگ های آذرین، سنگ های رسوبی

سنگ های دگرگونی ، آزمایشگاه سنگ شناسی

سوم

1

2

96-91

-

کاربرد سنگ ها و کانی ها، تامین انرژی، مواد اولیه صنایع

مرور فصل های پنجم، ششم و هفتم و انجام ارزشیابی کتبی

چهارم

1

2

103-97

108-104

هوازدگی ، هوازدگی فیزیکی ، هوازدگی شیمیایی، جابه جا شدن مواد حاصل از هوازدگی

خاک، افق های خاک، خاک مناطق مختلف، حاصل خیزی خاک

اسفند

اول

1

2

-

113-110

مرور فصل هشتم و انجام ارزشیابی کتبی

انسان موجودی زنده، ساختمان سلول، انجام آزمایش های مربوط

دوم

1

2

120-115

124-121

سازمان بندی انسان، بافت، اندام ، دستگاه

غذا و مواد ضروری آن، کربوهیدرات ها، انجام آزمایش مربوط

سوم

1

2

127-125

130-127

پروتئین ها، لیپیدها با انجام آزمایش های مربوط

ویتامین ها، مواد معدنی، آب

چهارم

1

2

136-130

-

رژیم غذایی، گروه های غذایی، هرم راهنمایی غذایی، غذا یک مشکل جهانی

 

مرور فصل دهم  با انجام  ارزشیابی

فروردین

سوم

1

2

-

141-137

بررسی تکالیف نوروزی و حل تمرینات

گوارش، ساختمان دستگاه گوارش، اعمال دستگاه گوارش،  کار با مدل نیم تنه انسان

چهارم

1

2

144-142

148-145

آزمایش گوارش لیپیدها و پرورتئین ها، سطح جذب غذا، کبد و کنترل مواد غذایی

خون و ایمنی، ترکیب خون، کار خون، انعقاد خون،

اردیبهشت

اول

1

2

151-149

156-152

گروه های خونی ، گلبول های سفید و ایمنی بدن،

 

گردش مواد، قلب، انتقال و تبادل مواد ، کار با مدل ها

دوم

1

2

161-157

166-162

لنف، گردش خون، مشاهده گردش خون (آزمایش) ، فشار خون

تبادل با محیط، ساختمان دستگاه تنفس، دم و بازدم، جریان هوا از بینی تا نایژه، جریان هوا در شش ها

سوم

1

2

170-167

-

ساختمان دستگاه دفع ادرار، تنظیم محیط داخلی

مرور فصل یازدهم و دوازدهم ، سیزدهم و چهاردهم  و انجام  ارزشیابی عملی

چهارم

1

2

-

-

مرور کل کتاب

بررسی نمونه سوالات خرداد

  
نویسنده : علی یوسفی ; ساعت ٦:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱۸
تگ ها : طرح درس