سوالات فصل اول(مواد در حال تغییر) علوم تجربی دوم راهنمایی

سوالات فصل اول(مواد در حال تغییر) علوم تجربی دوم راهنمایی


ردیف

سوالات

نمره

1

جملات زیر را با کلمات مناسب پر کنید.

وسایل آهنی به کندی و پس از مدتی ............. می زنند. 

 

2

پارچه های رنگی پس از مدتی قرار گرفتن در برابر نور خورشید ........... می دهند. 

 

3

به ویژگی های هر ماده ............... آن ماده گفته می شود. 

 

4

هر ماده  دارای دو نوع خواص .............. و .............. است. 

 

5

ذوب شدن یخ یک نوع تغییر ............. است. 

 

6

سوختن چوب یک نوع تغییر ............. است. 

 

7

تغییری که طی آن از یک یا چند ماده، ماده یا مواد جدیدی بوجود آید تغییر .......... نام دارد. 

 

8

به مجموعه ی خواصی که تمایل یا عدم تمایل یک ماده را برای شرکت در یک تغییر شیمیایی بیان می کند .............. آن ماده گفته می شود. 

 

9

اشتعال پذیری برای کاغذ یک خاصیت ............... است. 

 

10

عدم تمایل به سوختن یک خاصیت ................ برای آب به شمار می آید.  

 

11

تغییری که در آن فقط شکل، اندازه و حالت ماده تغییر می کند تغییر ........... نام دارد.     

 

12

به آزمایش های ساده ای که می توان به کمک نشانه های یک تغییر شیمیایی برخی مواد را شناسایی کرد، .............. گفته می شود.  

 

13

به موادی که آغازکننده ی یک تغییر شیمیایی هستند ..........  یا ..........گفته می شود.  

 

14

به مواد جدیدی که در یک تغییر شیمیایی بوجود می آید ................. می گویند.  

 

15

از مخلوط آهن و ............... بر اثر حرارت آهن سولفید بدست می آید.  

 

16

در اثر سوختن مقدار قابل توجهی انرژی به صورت ............... و .............. آزاد می شود.  

 

17

عنصرهای سازنده شمع ............. و ............... هستند.  

 

18

به طور کلی به واکنش یک ماده با اکسیژن ................. می گویند.  

 

19

واکنش های اکسایش عموماً ................ هستند.  

 

20

شمع را ماده ای به نام ............. می سازند. 

 

21

پارافین از ترکیب شیمیایی دو عنصر ............. و .................... بوجود می آید. 

 

22

به گروهی از مواد سوختنی که تنها برای تأمین انرژی سوزانده می شوند .............  می گویند. 

 

23

مواد اشتعال پذیر طی یک تغییر شیمیایی که ................... نامیده می شود به مواد تازه ای تبدیل می شوند. 

 

24

سومین شرط لازم برای ایجاد آتش سوزی .............. است. 

 

25

شکلی که رابطه ی میان سه شرط لازم برای ایجاد آتش را نشان می دهد به ............. معروف است. 

 

26

به انرژی ذخیره شده در مواد شیمیایی .............. می گویند. 

 

27

تغییرهایی که با آزاد کردن انرژی (به صورت گرما) همراه هستند تغییرات ............... نام دارند. 

 

28

تغییرهایی که با گرفتن انرژی (به صورت گرما) به وقوع می پیوندند تغییرات ............. نام دارند. 

 

29

تغییرهای شیمیایی با سرعت های ................. روی می دهند. 

 

30

انفجار مواد منفجره یک واکنش بسیار ................. است. 

 

31

زنگ زدن آهن از جمله واکنش های شیمیایی ................... به شمار می آید. 

 

32

موادی که سرعت واکنش های شیمیایی را زیاد می کنند ولی خودشان دچار تغییر شیمیایی نمی شوند و در پایان واکنش بدون تغییر باقی می مانند ........... نامیده می شوند. 

 

33

برای تبدیل روغن های مایع به روغن های جامد از کاتالیزگری به نام ................. استفاده می کنند. 

 

34

در تغییرهای شیمیایی همواره مجموع جرم ....................... برابر مجموع جرم فرآورده هاست. 

 

35

در واکنش های شیمیایی نه از جرم کم نه بر آن افزوده می شود. در واقع جرم ثابت باقی می ماند. این مطلب قانون ................ نامیده می شود. 

 

36

در واکنش ................... مقدار قابل توجهی انرژی آزاد می شود. 

 

37

از ................ برای افزایش سرعت واکنش های شیمیایی استفاده می شود. 

 

38

از ................ برای افزایش سرعت واکنش های شیمیایی استفاده می شود. 

 

39

جورج اشتال دانشمند آلمانی معتقد بود همه ی موادی که می سوزند .............. دارند. 

 

40

تمایل بعضی از فلزات برای واکنش با اکسیژن از خواص ................ این فلزات است. 

 

41

پخته شدن غذا یک تغییر ................ است. 

 

42

با افزایش دما می توان سرعت یک واکنش شیمیایی را .................. داد. 

 

43

سوختن نفت یک تغییر .................. است. 

 

44

تبخیر آب یک تغییر ................ است. 

 

45

کمترین مقدار انرژی برای شروع یک واکنش شیمیایی انرژی ................. است. 

 

46

گزینه صحیح را با علامت ×  مشخص کنید.

برای شناسایی نشاسته از کدام ماده استفاده می کنند؟      الف) محلول نمک             ب) محلول ید              ج) سرکه             د) آب لیمو 

 

 

 

47

نمونه سوالات فصل اول علوم تجربی دوم  راهنمائی (مواد در حال تغییر)      

برای تبدیل روغن های مایع به روغن های جامد از کدام ماده استفاده می کنند؟          الف) گرد فلز آهن                                     ب) گرد فلز مس         

ج) گوگرد                                                  د) گرد فلز نیکل 

 

48

در نتیجه ی کدام تغییر ماده جدیدی با خواص جدید تولید می شود؟

الف) ذوب شدن قیر                                  ب) انجماد آب       

 ج) زنگ زدن آهن                                   د) تقطیر آب 

 

49

آهن موجود در کدام یک از موارد زیر بوسیلۀ آهن ربا جدا می شود؟

الف) آهن سولفید                                     ب) آهن اکسید             

 ج) مخلوط گوگرد و آهن                           د) آهن کلرید 

 

50

کدام یک از موارد زیر خاصیت شیمیایی به حساب می آید؟

الف)شکل                  ب) اشتعال پذیری                  ج)اندازه             د) رسانایی 

 

51

کدام یک از خواص زیردر شناسایی ماده مهمتراست؟

الف) نقطه ی ذوب                     ب) حجم                    ج) جرم             د) وزن 

 

52

کدام یک از خواص فیزیکی محسوب می شود؟

الف)جرم                    ب)شکل                   ج) سختی                    د) همه موارد 

 

53

کدام یک از موارد زیر خواص شیمیایی ماده است؟

الف) نقطه ی جوش                         ب)شکنندگی           

ج) نقطه ی انجماد                           د) قابلیت ترکیب با مواد دیگر

 

54

کدام معادله ی نوشتاری بیانگر تولید زنگ آهن است؟

الف) آهن سولفید                   آهن + گوگرد           

ب) آهن سولفید                    اکسیژن + آهن              

ج) آهن اکسید                    آهن + اکسیژن              

د) آهن اکسید                    آهن + هیدروژن

 

55

کدام مورد از خواص فیزیکی ماده محسوب نمی شود؟

الف) اشتعال پذیری             ب) جرم            ج) نقطه ی جوش              د) سختی 

 

56

در کدامیک از تغییرات زیر ساختار ذره ای و ماهیت شیمیایی ماده تغییر نمی کند؟

الف) حل شدن قند در آب                         ب) ترش شدن شیر     

ج) سوختن چوب                                     د) زنگ زدن آهن  

 

57

عنصری است جامد، شکننده و زردرنگ که در دمای  119 ذوب و در دمای 445 به جوش می آید، آیا نام آن را می دانید؟

الف) گوگرد                   ب) فسفر                    ج) کلسیم                       د) مس 

 

58

این نظریه از کدام دانشمند است « اکسیژن موجود در هوا با مواد شیمیایی واکنش می دهد و ضمن ترکیب شدن با آنها باعث سوخته شدن آنها می شود»؟

الف) آمپدوکلسž             ب) دموکریتž               ج) لاووازیهž              د) اشتالž 

 

59

این نظریه از کدام دانشمند است « همه یمواد از چهار عنصر خاک، هوا، آتش و آب تشکیل شده اند»؟

الف) اشتال ž             ب) آمپدوکلس ž               ج) لاووازیهž              د) دالتون ž 

 

60

پارافین شمع از ترکیب کدام عنصرها ساخته می شود؟

الف) کربن، هیدروژنž                          ب) کربن، اکسیژنž              

ج) کربن، نیتروژنž                              د) هیدروژن، اکسیژنž 

 

61

سه شرط لازم برای ایجاد آتش کدام است؟

الف) سوخت، سرما، اکسیژن ž              ب) سوخت، اکسیژن، گرماž              

ج) هوا، آتش، آبž                                د) سوخت، هوا، خاکž   

 

62

کدام مورد از سوخت های مهم به شمار نمی آید؟

الف) نفت، بنزین                                     ب) گازوئیل، زغال سنگ 

ج) گاز شهری، زغال سنگ                    د) چوب، گاز کپسول  

 

63

در کدام تغییر شیمیایی گرما و نور قابل توجهی آزاد نمی شود؟

الف) واکنش آهن با اکسیژن                            ب) واکنش نفت با اکسیژن        

ج) واکنش منیزیم با اکسیژن                          د) واکنش زغال سنگ با اکسیژن  

 

64

فاسد شدن گوشت در کدام حالت گوشت سریع تر فاسد می شود؟

الف) در یخچال              ب) اتاق             ج) در زیر آفتاب          د) در زیرزمین 

 

65

سوزاندن یک ورق کاغذ در کدام حالت کاغذ سریع تر می شود؟

الف) کاغذ مچاله شده                                     ب) یک ورق کاغذ   

ج) کاغذ خرد شده                                          د) کاغذ خیس شده  

 

66

به انرژی ذخیره شده در مواد شیمیایی انرژی ............. می گویند.

الف) گرماییž                ب) مکانیکیž               ج) جنبشیž              د) شیمیاییž 

 

 

 

67

نمونه سوالات فصل اول علوم تجربی دوم  راهنمائی (مواد در حال تغییر)      

کدام واکنش از جمله واکنش های شیمیایی آهسته به شمار می آید؟

الف) انفجار مواد منفجره                          ب) زنگ زدن آهن         

ج) سوختن شمع                                      د) سوختن زغال سنگ  

 

68

کدام مورد از بروز یا ادامه ی آتش سوزی در خانه جلوگیری می کند؟

الف) بستن شیر گاز                                

 ب) بستن درها و پنجره ها         

ج) پاشیدن آب سرد روی همه ی وسایل نزدیک به شعله های آتش                               

د) همه موارد صحیح است

 

69

برای تجزیه ی سریع آب اکسیژنه از کدام کاتالیزگر استفاده می شود؟

الف) میخ آهنی                                    ب) میخ آهنی زنگ زده      

ج) میخ مسی                                       د) میخ فولادی  

 

70

سؤالات تشریحی

تغییر فیزیکی را با مثال توضیح دهید.  

 

71

تغییر شیمیایی را با مثال توضیح دهید. 

 

72

چگونه می توان به وجود مس در یک محلول پی برد؟ ( با شرح آزمایش )  

 

73

تغییرات گرماگیر را با مثال توضیح دهید.   

 

74

تغییرات گرماده را با مثال توضیح دهید.  

 

75

قانون پایستگی جرم را بنویسید.  

 

76

کاتالیزگر را با مثال توضیح دهید.  

 

77

اکسایش چیست؟  

 

78

منظور از سوخت چیست؟  

 

79

چهار نمونه از سوخت های مهم را نام ببرید.  

 

8081

منظور از خواص یک ماده چیست؟  

 

82

منظور از ماده ی سوختنی چیست؟  

 

83

انرژی شیمیایی چیست؟  

 

84

منظور از زنگ زدن چیست؟  

 

85

مثلث آتش را با رسم شکل توضیح دهید.  

 

86

منظور از فراورده در تغییر شیمیایی چیست؟ 

 

87

واکنش دهنده ها یا واکنش گرها را توضیح دهید. 

 

89

با نوشتن یک مثال از معادله نوشتاری رابطه ی میان واکنش دهنده ها و فرآورده ها را در یک تغییر شیمیایی نشان دهید. 

 

90

انواع اکسایش را نام برده و هر یک را توضیح دهید. 

 

91

عوامل مؤثر بر سرعت واکنش شیمیایی را نام ببرید. 

 

92

منظور از خواص فیزیکی و خواص شیمیایی چیست؟ برای پاسخ خود از آب به عنوان مثال استفاده کنید. 

 

93

کدامیک از تغییرات زیر گرماگیر و کدامیک گرماده هستند؟ 

الف- تبخیر آب ....................             ب- پختن غذا......................

ج- یخ بستن آب..................              د- انفجار ........................... 

 

94

منظور از آزمون شیمیایی چیست؟ 

 

95

هر یک از مفاهیم زیر مربوط به کدام کلمه از جعبه ی لغات است؟ آنها را انتخاب کرده در جای مناسب بنویسید. 

 

96

جعبه ی لغات (شیمیایی گرماده- شیمیایی گرماگیر- فیزیکی ماده- فیزیکی گرماگیر)

الف- فتوسنتز ...........................             ب- تنفس ...........................

ج- انجماد ...........................                   د- تبخیر ...........................

 

97

فیزیکی یا شیمیایی بودن هر یک از تغییرات زیر را با نوشتن حروف «ف» یا «ش» مشخص کنید.

الف- انفجار باروت  (                        )                      ب- فاسد شدن فیلم عکاسی (                       )

ج- حل شدن الکل در آب (                  )             د- تشکیل شبنم (                 ) 

 

98

در یک واکنش شیمیایی انرژی واکنش دهنده ها و فرآورده ها به صورت نمودار زیر نشان داده شده است. با توجه به نمودار بنویسید این واکنش گرماگیر بوده یا گرماده؟ علت را توضیح دهید. 

 

99

در این متن به چند خاصیت فیزیکی گوگرد اشاره شده است. با کشیدن خط زیر هر خاصیت آنها را مشخص کنید.

«گوگرد، جامدِ شکننده ی زردرنگی است که در دمای  119 ذوب می شود و در دمای 445 به جوش می آید. این نافلز جریان برق را از خود عبور نمی دهد و در آب حل نمی شود». 

 

  
نویسنده : علی یوسفی ; ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢۱
تگ ها :