درس پژوهی 1

رویکردی برای توسعه دانش حرفه ای معلمان که از مدارس ابتدایی ژاپن مطرح و توسعه یافت . معلمان با حضور در گروههای کوچک با تشریک مساعی و با شرکت در جلسات هم اندیشی پیرامون اهداف و محتوای دروس ، به یک برنامه مقدماتی برای تدریس دست می یابند .سپس با مشاهده اجرای برنامه و نقد آن ، فرصتی برای رشد فراهم  می گردد . درس پژوهی ( پژوهش مشارکتی در کلاس درس ) است که توسعه حرفه ای معلمان را در بردارد ...  بقیه را در ادامه مطلب بخوانید


درس پژوهی :

رویکردی برای توسعه دانش حرفه ای معلمان که از مدارس ابتدایی ژاپن مطرح و توسعه یافت . معلمان با حضور در گروههای کوچک با تشریک مساعی و با شرکت در جلسات هم اندیشی پیرامون اهداف و محتوای دروس ، به یک برنامه مقدماتی برای تدریس دست می یابند .سپس با مشاهده اجرای برنامه و نقد آن ، فرصتی برای رشد فراهم  می گردد . درس پژوهی ( پژوهش مشارکتی در کلاس درس ) است که توسعه حرفه ای معلمان را در بردارد . درس پژوهی به عنوان مدلی موثر برای ترویج و غنی سازی یادگیری در مدرسه نظر اندیشمندان بسیاری را برای تحول در آموزش جلب کرده است .

مفهوم درس پژوهی ( lesson study ) : گروهی از معلمان موضوعی خاص از برنامه درسی را برمی گزینند. آن را به عنوان واحدکار طراحی ، اجرا و ارزشیابی می کنند و از محصول آن در تدریس بهتر استفاده می برند. یکی از اعضای گروه برنامه را اجرا و دیگران در جهت رسیدن به الگوی مشترک آنرا نقد و اصلاح می کنند.

اهداف درس پژوهی :

الف1- گسترش فرهنگ یادگیری در مدارس 2-فراهم کردن محیط یادگیری معلمان از یکدیگر 3- ارتقا دانش حرفه ای معلمان 4- بازاندیشی در رفتار خود 5- مشارکت در  تحول مستمر آموزش .

 ب: 1- درس پژوهی مدلی اثربخش برای پژوهش در مدرسه 2- یادگیری چگونه از همدیگر  بیاموزند 3- سهیم بودن در تجارب آموزشی و تربیتی یکدیگر4- بازاندیشی در  رفتارهای آموزشی و رسیدن به راههای بهتر برای یاد دادن و یاد گرفتن 5- تولید       دانش حرفه ای

 پ: با درگیر ساختن معلمان در فرایند تبیین مساله ، طرح نقشه ، عمل ، مشاهده ، ازاندیشی (بازنگری) فرهنگ مشارکتی حرفه ای را ارتقا می دهد.

ت: کمک به تغییر در فرهنگییان مدرسه ، ایجاد و توسعه دادن محیطی انعطاف پذیر برای دستیابی به یادگیری سازمانی

ث: احساس کردن مسئولیت بیشتر در اداره مدرسه ، عاملی برای فراهم آوردن  یادگیری از خود از طریق مشاهدهِ بازاندیشی در عملِ انجام شده و خود ارزیابی

ج: تشویق معلمان به همکاری با محققان در حمایت از ترویج فکر سیستماتیک و تفکر انتقادی ، توجه اصلی معلمان به فرایند یاد دهی ، یادگیری ، و ایجاد علاقه بیشتر معلمان در زمینه توجه به یادگیری شاگردان در کلاس درس

 چ: کمک کردن در محیطی شوق انگیز و مسئوولانه به بهسازی فرهنگ مدرسه ، ارتقا ظرفیت خود برای تبدیل شدن از نقش آموزگار به یادگیرنده و رهبری فرایند یادگیری تغییر دهند. حمایت از رهبری آموزشی در ایجاد تفکر نوآورانه و غنی سازی یادگیری ، توسعه مهارتهای خود به عنوان رهبران تحول در مدرسه ، تولید دانش حرفه ای ،گسترش فرهنگ یادگیری ، رهبری اثربخش از طریق توسعه مشارکت ،همکاری و بازاندیشی گروهی .

 ح: درک عمیق تر مدیران آموزشی از درس پژوهی ، بکارگیری استراتژی های اثربخش تر در ارتقای مدیریت آموزشی ،تغییریاددهنده به یادگیرنده ،تبدیل مدرسه از مکان آموزش به جایی برای یادگیری متحول می سازد ، مدرسه را به مثابه سازمان       یادگیرنده بازسازی می کند.

مراحل درس پژوهی :

1- تبیین مساله و انتخاب موضوع

o دانش آموزان در درک کدام مباحث و دروس مشکل دارند ؟

o یافتن روشی برای انتقال یک مفهوم جدید در کلاس درس

o یک سوال جزیی ( بهبود فهم دانش آموزان از چگونگی جمع کردن کسرهایی با  مخرج های نامساوی )

الزامات تبیین مساله

o طرح مبانی نظری موضوع

o بهره گیری از یافته های پژوهشی

o توجه به ویژگی ها و شرایط خاص مساله

2- برنامه ریزی درس پژوهی

o اهداف

o ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع (از طریق درس پژوهی )

o کاربردهای عملی و نظری

o تهیه و تدوین الگوی طرح درس (مبتنی بر روشهای فعال تدریس)

o تعیین اعضای گروه (5نفر)وظایف و مسئولیت ها و نقش هریک

o امکانات مورد نیاز برای مجری درس ،زمان انجام ،فیلمبردار،تعیین دبیر تیم  و...

o تهیه طرح درس توسط گروه

     

3- آموزش درس( بر اساس برنامه و طرح درس تنظیم شده انجام گردد )

o تعیین تاریخ تدریس ، نشستن معلمان هنگام تدریس در عقب کلاس

o انجام فیلمبرداری توسط یک نفر

 o یک نفر تدریس معلم را بر اساس طرح درس تعیین شده نظارت می کند.

 o یک نفر واکنش ها ، عملکرد دانش آموزان را زیر نظر دارد و ضمن تهیه گزارش  میزان علاقه و فعالیت های آنان را زیر نظر دارد.

      

 4- ارزشیابی تدریس و بازتاب تاثیر آن در برنامه ریزی مجدد درس

o اظهار نظر معلم مجری طرح درس در مورد تدریس خود ،بیان نظر خود درباره ی  چگونگی اجرای درس و مسائل عمده آن

o بعد معلمان عضو گروه با دیدی انتقادی درباره ی قسمت هایی از درس که از  نظر آنان مشکل داشته حرف می زنند.

o تمرکز بر درس است نه معلمی که آنرا آموزش داده

o درس محصول گروه است و همه اعضا در مورد نتیجه برنامه خود احساس مسئولیت می کنند و در واقع از خود انتقاد می کنند.

o دبیر تیم تمام نقطه نظرات را یادداشت می کند.

      

5- تجدید نظر در تدریس

o معلمان گروه درس پژوهی با توجه به مشاهدات و بازخوردها در درس تجدیدنظر می کنند(مواد آموزشی ، فعالیت ها، سوال ها و . . . )

o یک سوال اساسی چگونه می توان برنامه را بهتر اجرا کرد ؟

o با توجه به مشاهدات و یادداشت های معلمان ، واکنش های دانش آموزان و  نظرات معلم مجری ،در طرح درس تجدید نظر می شود.

o ممکن است ( روش تدریس ،فعالیت ها ، سوال ها، مسائل مطرح شده ، مواد و  رسانه انتخاب شده یا همه اجزای درس ) تغییر کند تا در دور بعد تدریس نتایج  بهتری عاید شود.

    

6- آموزش درس تجدید نظر شده

o درس تجدید نظر شده یک بار دیگر با رفع نواقص و بر اساس اصلاحات انجام شده تدریس می گردد .

o (تدریس نهایی) این تدریس ممکن است توسط همان معلم و در همان کلاس یا توسط یکی دیگر از اعضای  گروه و در همان کلاس یا در مکانی دیگر تدریس شود.

o در این مرحله اعضای شورای معلمان در تدریس حضور دارند .(ممکن است تعداد معلمان و اعضای گروه بیشتر از دانش آموزان باشد.)

 

7- ارزشیابی و باز اندیشی

o سوال این مرحله از درس پژوهی که در جلسه مطرح می شود . چه چیزی از درس پژوهی و اجرای آن آموخته شد ؟

پرسند تا چه اندازه خوب عمل کردیم. بطور کلی میزان تحقق اهداف بیان می شود .

o در این مرحله ممکن است از افرادی مانند معلمان مجرب ، مولفان کتب درسی ،  اساتید دانشگاه ، انجمن های علمی مرتبط با موضوع درس پژوهی دعوت به عمل  آید. همه اعضای شورای معلمان به همراه یک فرد متخصص خارج از مدرسه تدریس را         نقد و بررسی و تغییراتی پیشنهاد می کنند.

8-سهیم شدن در نتایج و دستاوردها

o نوشتن گزارش پایانی (تشریح فرایند درس پژوهی و یافته ها همراه با مستندات ، گزارش ها ، فیلم ها ، عکس ها ، صورت جلسات ، نقطه نظرات معلمان و دانش  آموزان و اولیا )

o بازدیدهای افراد متخصص و مسئولین .

o بازدیدهای معلمان از مدارس یکدیگر .

o تبادل تجربیات .

منبع:

- استیپانک و همکاران (1389) << درس پژوهی راهنمایی عملی برای مدیران و  معلمان >> ( ترجمه رضا ساکی و داریوش مدنی ) تهران ، حکمت علوی ، چاپ اول

  
نویسنده : علی یوسفی ; ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
تگ ها :