آزمون عملکردی

آزمون عملکردی ارزشیابی خاصی است که از طریق آن دانش آموز با اجرای فعالیتی، اثری را تولید می کند و یا به طور عملی

نشان می دهند که به چه میزان مهارتی را کسب نموده اند.

انواع آزمون های عملکردی : [مثال ها متناسب با درس علوم ارائه شده است]

1- آزمون عملکردی کتبی: که در آن معلم از دانش آموز می خواهد :

گزارشی را ارائه دهد/ درباره موضوعی تحقیقی بنویسد/ اطلاعاتی را جمع آوری و بر اساس آن نموداری را رسم کند .

2- آزمون عملکردی شناسایی: در این آزمون معلم از دانش آموز می خواهد :

غلط های علمی یک متن را پیدا کند/ با توجه به شکل اجزای آن را شناسایی و نامگذاری کند/ عیب یک مدار الکتریکی را شناسایی کند.

3-آزمون عملکردی نمونه کار: در این نوع آزمون از دانش آموز خواسته می شود :

یک وسیله مثلاً زاویه یاب، تلسکوپ و ... بسازد/ ماده ی شیمیایی جدیدی بسازد/ روزنامه دیواری تهیه کند/  گروهی از سنگ ها، برگ ها را جمع آوری و طبقه بندی نماید/ آزمایشی را انجام دهد .

4- آزمون عملکردی در موقعیت های شبیه سازی شده: در این نوع آزمون ها در شرایط غیر واقعی از دانش آموز خواسته می شود که فعالیتی را انجام دهد و نقشی را ایفا نماید:  مانند کمک به مصدوم و دادن تنفس مصنوعی را نمایش دهد/ پناه گیری در هنگام زلزله را به صورت مانور در کلاس انجام دهد .  

در این نوع ارزشیابی، معلم عملکرد دانش آموز را با سطح مورد انتظار مقایسه و آنها را سطح بندی می کند. به یک نمونه مقیاس ارزشیابی که در زیر آمده است، توجه کنید.

 

مشاهدات معلم یا فهرست انتظارات

نمره یا توصیف وضعیت گروه یا فرد

1. شرکت در انجام آزمایش

 

2.استفاده درست از وسایل

 

3.محاسبه درست مزیت مکانیکی

 

4.دادن پاسخ درست به سوال ها

 

5. جمع و مرتب کردن وسایل در روی میز پس از انجام آزمایش

 

 


 آزمون عملکردی

 موضوع: قرقره

 v     کار شما به طور خلاصه این است که:

با استفاده از وسایلی که در اختیار دارید مدل هایی از قرقره ثابت و متحرک بسازید.

 v     برای این کار، وسایل زیر را باید در اختیار شما باشد:

چند عدد قرقره – نخ- میله ، پایه و گیره – نیروسنج – جعبه وزنه – نخ

 v     قبل از ساختن مدل ها، چگونگی ساختن آنها را در گروه خود مورد بحث قرار دهید. ابتدا شکل مدل های خواسته شده را روی کاغذ رسم کنید و سپس اقدام به ساختن قرقره ها کنید.

 شکل مدل های ساخته شده را در این قسمت رسم کنید.

قرقره ثابت

قرقره متحرک

 

 

 

 

 

 

 

 v     به کمک یک قرقره ثابت، یک قرقره متحرک، یک وزنه معین و یک نیروسنج درباره مزیت مکانیکی قرقره ثابت و قرقره متحرک تحقیق کنید.

چگونگی انجام این کار بنویسید.

 

 

 

 

 

 

 

مزیت مکانیکی این قرقره ها را پس از محاسبه در جدول زیر بنویسید.

آزمایش

نیروی محرک

نیروی مقاوم

جابه جایی نیروی محرک

جابه جایی نیروی مقاوم

مزیت مکانیکی

قرقره ثابت

 

 

 

 

 

قرقره متحرک

 

 

 

 

 

 

v     نتیجه آزمایش را بنویسید.

 

 

 

 

 v     در انجام این آزمایش با چه مشکلاتی مواجه شدید و اراه حل های خلاقانه شما برای این مشکلات چه بود؟

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 459 بازدید