آموزش درس علوم تجربی با رویکرد فرهنگی - تربیتی

یکی از اهداف مهم آموزش و پرورش تقویت زمینه های فرهنگی و تربیتی  دانش آموزان است هردرسی باید به نحوی نقش خود را در دستیابی به این اهداف اساسی ایفا کند. برنامه ی جدید تدریس درس علوم تجربی مبتنی بر رویکرد تربیتی - فرهنگی به نحوی باید باشد که همه ی حیطه های یادگیری - دانستنی ها و مهارت ها-  را شامل شود و به ویژه بر حیطه ی نگرشی و عاطفی که موجب علاقه ی دانش آموزان به قرآن و مسائل تربیتی می شود تأکید ورزد. دراین پست جهت مطالعه بیش تر کتاب (( راهنمای معلم ویژه آموزش درس علوم تجربی دوره راهنمایی تحصیلی با رویکرد فرهنگی - تربیتی)) را برای دانلود گذاشته ام. در پست های بعدی نمونه طرح درس علوم تجربی با رویکرد فرهنگی - تربیتی در اختیار همکاران خواهم گذاشت.

/ 0 نظر / 241 بازدید